ആത്മീയതയില്‍ അധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത ക്രിസ്തീയത! – സിബി വര്‍ഗ്ഗീസ്, ചേലാമഠം (MGJSM)

siby 29-9-2010

ക്രിസ്തീയത ഇന്ന് ആത്മീയതയില്‍ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചിട്ട് ഒരുപിടി സ്വാര്‍ത്ഥമോഹികളുടെ കൈകളിലെ സ്വാര്‍ത്ഥലാഭങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു ഉപാധിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തീയത ഇന്ന് മൂല്യശോഷണത്

വലിയ തിരുമേനി

യഥോ ഗുരു തഥോ ശിക്ഷ്യ-ഫാദര്‍ ജോര്‍ജ് വയലിപ്പറമ്പില്‍

valiayathirumeni

പരിശുദ്ധ വലിയ തിരുമേനിയും പരിശുദ്ധനായ ചാത്തുരുത്തില്‍ തിരുമേനിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുമ്പോള്‍ നാം കാണുന്നതു ഒരു വലിയ ഗുരുശിക്ഷ്യ ബന്ധത്തിന്റെ പൂര്‍ണ്ണതയാണു. ''യഥോ ഗുര